Mail:

karri.luhtala@gmail.com

Phone:

+358 40 7595596

+39 329 3869178